تاسیسات موجود

 total map

ردیف

                                                  شـــــــــــــــرح                                                   

              تعداد یا مقدار                     

1 مساحت منطقه 118.5 کیلومتر مربع
2 جمعیت ساکن در منطقه حدود -ر000ر659ر1 نفر
3 شهرداری های تحت پوشش 1-2-3-4-6 
4 تعداد مخازن موجود در منطقه 28 مخزن فعال
5 حجم مخازن موجود در منطقه -ر000ر620 متر مکعب
6 تعداد تلمبه خانه های موجود در منطقه 20 تلمبه خانه فعال
7 طول شبکه توزیع آب حدود 1665 کیلومتر
8 طول خطوط انتقال آب به مخازن و تلمبه خانه ها 30 کیلومتر
9 تعداد تصفیه خانه های فاضلاب موجود در منطقه 5 تصفیه خانه
10 تعداد چاههای موجود در منطقه 52 حلقه
11 تعداد شیرهای خط و آتش نشانی 16793 عدد
12 تعداد فشارشکن ها 305 دستگاه
13 اختلاف ارتفاع بالاترین و پائین ترین نقاط منطقه 500 متر
14 میزان آب مصرفی منطقه در یکسال 140 میلیون متر مکعب
15 تعداد انشعابات آب 109000 فقره
16 تعداد انشعابات فاضلاب 7800 فقره
17 تعداد انشعابات مسکونی 94000 فقره
18 تعداد انشعابات غیر مسکونی 15000 فقره
19 تعداد واحدهای مسکونی 360000 واحد
20 تعداد واحدهای غیر مسکونی 15000 فقره
21 متوسط مصرف هر واحد مسکونی در یک ماه 27/07 متر مکعب
22 بزرگترین مصرف کننده آب در منطقه باشگاه انقلاب با 3/2 میلیون متر مکعب
23 میزان آب مصرفی منطقه در یک سال 140 میلیون متر مکعب
24 تعداد انشعابات آب 109000 فقره