دامنه ماموریت شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران بشرح ذیل می باشد:

 1- تامین و توزیع آب سالم بهداشتی مشترکین 

 2- بهره برداری از تاسیسات آب شهری 

 3- اصلاح و توسعه شبکه توزیع  

 4- واگذاری انشعاب آب و فاضلاب 

 5- ارائه خدمات پس از واگذاری انشعاب به مشترکین

 6- عملیات مربوط به جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.