منشور اخلاقی

ما اعتقاد داریم: 

-خدمات ما موجب غنا و تعالی زندگی مردم می‌شود و روابط بین ما و مردم را تقویت می‌کند.

-موفقیت شرکت در گرو رضایت مراجعان است.

-کارکنان شرکت به عنوان ارزش‌مندترین منابع به حساب می‌آیند؛ از این رو در اثرگذاری پندار، گفتار و کردار آنان در مراجعان تردیدی نداریم.

-بی‌تردید موفقیت مادی شرکت مورد توجه است، ولی ما آن را صرفا وسیله‌ای برای ارائه خدمات مناسب می‌دانیم .

-ما همواره با حفظ هویت خود ارزش‌های زیر را که منبع هدایت ما در ارائه خدمات خداپسندانه به مشترکان است، فراموش نخواهیم کرد.

-در هر شرایط به اصول اخلاقی پای‌بندیم .

-نظم، آراستگی، وقت‌شناسی و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع را از اصول قطعی موفقیت خود می‌دانیم.

-فرهنگ پاسخ‌گو بودن در مقابل مراجعان را از مسیرهای تعالی خود و شرکت می‌دانیم.

-رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف را رمز پاپداری شرکت می‌دانیم.

-این باورها و ارزش‌های اخلاقی در نوع رابطه ما با مراجعان تعیین‌کننده است.