مدارک مورد نیاز

 

 مدارک لازم جهت پاسخ به استعلام محضر و صدور مفاصاحساب

  1- نامه دفترخانه که در آن پلاک ثبتی و شماره اشتراک قید گردیده باشد.

 2- آخرین قبض آب بها و و تعهدات پرداختی

 3- پایان کار یا صورتجلسه تفکیکی و پروانه ساختمانی واحدهای احداثی قبل از مورخه 1/1/70

 4- اصل سند مالکیت یا پنجاق  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدارک لازم جهت تغییر نام پرونده :

1- اصل و تصویر سند مالکیت یا بنچاق چنانچه ملک فاقد سند مالکیت باشد.

2- رضایت نامه محضری سایر مالکین در مجتمع ها ( یک نفر به نمایندگی از سایر مالکین )

3- ارائه اصل اسناد مالکیت سایر واحدها

4- آخرین قبض آب بها ء مصرفی   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدارک لازم جهت اصلاح قرارداد (بررسی تعداد واحد ،نوع کاربری ،میزان عرصه و اعیان ،اصلاح کد آب بهاء،ادغام انشعابات و تغییرات انشعاب شامل واحد شماری،تغییر قطر، تغییر مسیر و محل کنتور ، تغییر سطح کنتور ):

1- آخرین قبض آب بها ء مصرفی

2- پایان کار یا صورتجلسه تفکیکی و پروانه ساختمانی واحدهای احداثی قبل از 1/1/70 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدارک لازم جهت آزمایش و یا تعویض کنتور :

   آخرین قبض آب بها مصرفی 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدارک لازم جهت واگذاری انشعاب جدید:

1- اصل سند مالکیت شامل :سند یا بنچاق یا اجاره نامه رسمی سازمان اوقاف تصویر جواز کسب یا مجوز اتحادیه صنفی برای املاک غیر مسکونی (تجاری)

2- ارائه نشانی دقیق یا شماره اشتراک ملک مجاور  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعلام پلاک ثبتی به مراجع قضایی:

استعلام مقام قضایی  که در آن شماره اشتراک قید شده باشد آخرین قبض آب بها ء مصرفی