اسامی اعضاء کارگروه های تعالی سازمانی در سال 1394
تیم های اجرایی نام همکار سمت تیم های اجرایی نام همکار سمت
رهبری آقای مهندس احمد سلامت مدیرعامل    ارتباط با مشتری و جامعه خانم مهندس هاله شجاعی مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
آقای مهندس فرهاد فرشین معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آقای علی فضل الهی مدیر دفترنظارت بر امور مشنترکین
آقای مهندس مهدی اعلمی معاون مهندسی و توسعه آقای مهندس حسین افراسیابی مدیر امور بهره برداری ناحیه دو
آقای مهندس غلامرضا محتسبی معاون درآمد و امور مشترکین تکنولوژی منابع آقای مهندس مهرزاد خائیز مدیر دفتر آمار و فناوری اطلاعات
آقای مهندس محمد بهمن آبادی معاون مالی و پشتیبانی آقای مهندس رامبد محمدی یار مدیر دفتر مدیریت مصرف و انرژی
 آقای مهندس علی اکبرملکوتی معاون نظارت بر بهره برداری آقای مهندس مرتضی فلاحت دوست مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شبکه آب
استراتژِی و فرایند آقای مهندس مهدی افروخته رئیس گروه پژوهش ، بهبود مدیریت
و ارزیابی عملکرد
  آقای علیرضا رحمتی رئیس اداره نظارت بر مشترکین ناحیه دو
آقای محمدهادی خوشپور مدیر دفتر برنامه و بودجه آقای مهندس اسلام ستار زاده مدیر دفتر خدمات فنی و مهندسی
خانم سونیا کاوه کارشناس گروه پژوهش ، بهبود مدیریت  خانم مریم تواضعی کارشناس نظارت بر بهره برداری
خانم هدیه شجاعی کارشناس گروه پژوهش ، بهبود مدیریت  فروش و خدمات پس از فروش آقای مهندس تیمور علیزاده مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شبکه فاضلاب
منابع انسانی آقای پاشا فروزش مدیر امور اداری و خدمات عمومی   خانم مهندس رزیتا داوودی مدیر دفتر کنترل کیفی آب 
خانم مهندس پریسا منوچهری مدیر دفتر بهره وری منابع انسانی خانم فاطمه یزدان پرست کارشناس برنامه ریزی ناحیه یک
خانم بنتا بیات کارشناس مسئول بهره وری منابع انسانی خانم مهندس لیلی نجاتی رئیس قسمت برنامه ریزی ناحیه سه
خانم مهندس فاطمه احمدنسب کارشناس گروه پژوهش ، بهبود مدیریت خانم هانیه کوچکی مدیر امور مشترکین ناحیه دو
مالی  آقای محسن تاجیک مدیر امور مالی   مشارکت ها آقای محمد قطبی مدیر امور بازرگانی و قراردادها
خانم بهنوش عظیم زاده کارشناس مالی خانم مهندس گویا هجیر رئیس گروه قراردادها
خانم منصوره عامریان کارشناس دفتر فنی
آقای بهروز یزدانی فر مدیر دفتر نظارت بر وصول مطالبات