طرح های تحقیقاتی در حال انجام

* کالیبراسیون و ارائه مدل کاربردی نشت‏یابی با بهره گیری از تحلیل پارامترهای هیدرولیکی شبکه از دانشگاه شهید بهشتی

طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته

* مهندسی مجدد سیستم سنجش لحظه ای کیفی آب تولید داخل به منظور اصلاح و ارتقاء عملکرد آن

* ساخت و نصب قطعه زانوی انعطاف پذیر با قابلیت تغییرات خطی و زاویه ای سایز 150 میلی متر