طرح های بهره برداری شده

ردیف

عنوان پروژه

تعداد

1

ساخت ساختمان های تله مترینگ

26

2

ساخت اتاقچه های آلتراسونیک

60