پروژه در حال ساخت

ساختمان زرگنده 3

ساختمان اداری در زرگنده در حال ساخت 

طرح هاي در دست اجرا

طرح های دردست اجرای منطقه شامل :

  • دیوارکشی پیرامون محدوده زمین احداث مخزن درکه
  • بـازسازی شبکه درخیابان تختی – توتونچی
  • توسعه موردی شبکه طبق درخواست مشترکین