طرح های دردست اجرای منطقه شامل :

  • دیوارکشی پیرامون محدوده زمین احداث مخزن درکه
  • بـازسازی شبکه درخیابان تختی – توتونچی
  • توسعه موردی شبکه طبق درخواست مشترکین
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.