شرکت آب و فاضلاب استان تهران/میز خدمت الکترونیک

خدمات الکترونیک

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

-تغییر کاربری انشعاب آب

-تغییر قطر انشعاب آب

-تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

-تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب

-تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب

-تعویض کنتور آب

-آزمایش کنتور آب

-اعلام کارکرد کنتور آب

-تفکیک کنتور آب

-تغییر مکان کنتور آب

-فروش آب تانکری

-نصب سیفون اضافی فاضلاب

-تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

-درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب

-اطلاع رسانی قطعی آب

-پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

-مشاهده سوابق صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب

-جمع آوری یا ادغام انشعاب آب

-قطع موقت و وصل انشعاب آب

-رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب

-پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

-رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب