اطلاعات تماس با آبفای استان

 

شماره تلفن‌:

02181751

 

شماره پاسخ‌گوی مشترکان: 122

شماره دورنگار: 88966324

مناقصه و مزایده:81752688