ناحیه سه (شهرک غرب)

ناحیه سه  (شهرک غرب)

تلفن

 نمابر

شهرک غرب فاز 4 خ فلامک شمالی

88084710

 88073871

 تلفن تماس پست امداد  88087665  -
 zone3 1