ناحیه دو (شمیران)

ناحیه دو (شمیران)

تلفن

 نمابر

میدان نیاوران - خ پورابتهاج - خ نصیرآبادی

2- 22828900

 22832023

 پست امداد صاحبقرانیه 

خیابان موحددانش(اقدسیه)- خیابان نیلوفر-خیابان بوستان-کوچه رضایی 

 

22288065

 

-

 zone2 1