ناحیه یک (دیباجی)

ناحیه یک (دیباجی)

تلفن

 نمابر

خ دیباجی جنوبی نبش کوچه مفید

4- 26651660

 26651767

 پست امداد زرگنده

خیابان ظفر-خ فرید افشار-خ دولتشاد غربی-بن بست پروین 

 22004235

22009291

 

-

     
 zone1 1